Leren met een beperking

Team Inclusief, Programma L&O Rijk en Disworks hebben 13 brochures gemaakt/aangepast om een beeld te geven wat het betekent om met een bepaalde beperking te werken (inclusief leren en ontwikkelen).

Concreet handen en voeten geven aan leren en ontwikkelen van mensen met een beperking

De ‘Visie op Leren & Ontwikkelen Rijk ’ is de basis voor alle organisaties binnen de Rijksoverheid met betrekking tot leren en ontwikkelen. Echter: leren en ontwikkelen voor de doelgroep Banenafspraak betekent veelal iets anders dan voor  reguliere medewerkers. Deze doelgroep – niet in staat om op reguliere banen zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te verdienen – zal vaak ook niet passen binnen reguliere leer- en ontwikkeltrajecten. Het leren en ontwikkelen van mensen uit de doelgroep banenafspraak vraagt soms meer of iets anders dan gewoonlijk van leidinggevenden en collega’s uit het team van de medewerker.

Om de vertaalslag te maken van de algemene visie op leren en ontwikkelen voor medewerkers binnen de Rijksoverheid naar wat dat betekent voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak, hebben Team Inclusief en Programma L&O Rijk een aantal acties ondernomen.

In 2016 zijn de volgende stappen gezet:

Stap 1: Behoefteformulering van de P&O-ers en/of L&O-ers van de departementen mbt het leren en ontwikkelen van de doelgroep. De behoefte luidde: pragmatische oplossingen en handreikingen met oog voor diversiteit van de doelgroep.

Stap 2: Inventarisatie van reeds bestaande ervaringen mbt het realiseren van een leer/ontwikkeltraject voor medewerkers uit de banendoelgroep en manieren waarop de visie op leren en ontwikkelen bij organisaties is geïmplementeerd of wat gebruikt is bij de implementatie in het algemeen, best practices, etc. van de P&O-ers en/of L&O-ers van de departementen.

Stap 3: Productie van brochures en handreikingen in concept vorm.

Stap 4: Toetsing van de concept brochures en handreikingen bij de gebruikers, te weten de P&O-ers en/of L&O-ers van de departementen.

 Stap 5: Definitief maken van de brochures en handreikingen.

De stappen hebben geleid tot de volgende opbrengst:

  1. Een aangepaste serie brochures ‘een werknemer met …’ (www.werkenmeteenbeperking.nl). Deze 13 brochures bieden leidinggevenden en collega’s van medewerkers met een specifieke beperking handvatten over de betekenis van de beperking voor de werksituatie, met nu extra opgenomen een paragraaf ‘leer- en ontwikkelmogelijkheden’.
  2. Een verkenning van een aantal ontwikkelassessments die geschikt zijn voor de Banendoelgroep (om te kunnen beoordelen of in gevallen banendoelgroepers (m.n. ‘schaal 0’) de potentie hebben voor doorontwikkeling is het aanbevelenswaardig dit te laten beoordelen. De traditionele instrumenten voldoen niet en ook zijn er andere randvoorwaarden nodig om een dergelijke test af te nemen.)

De  Handreiking ‘Waarmee rekening te houden bij de vertaling van de visie op leren en ontwikkelen rijk naar de eigen organisatie als het gaat over de medewerkers uit de banenafspraak?’. Dit is een tool om vanuit de missie en visie, concreet leer- en ontwikkel beleid te maken gericht op medewerkers uit de doelgroep banenafspraak. En om voldoende handvatten te geven waarmee rekening te houden bij de invulling van dat beleid. Aan dit product wordt momenteel de laatste hand gelegd samen met de Argumentenfabriek, Disworks en andere betrokkenen. Vóór de zomer is de handreiking definitief en plaatsen we hem op het platform en de website.