Nieuwsflits 17-11-16

Voortgang online community

De eerste stappen zijn gezet

Goed nieuws over de vorderingen van onze online community Rijkscampus. Op dit moment zitten we midden in het offertetraject. We hebben een offerteaanvraag opgesteld, waarin onder meer het doel, de doelgroepen en de kernactiviteiten van de online community beschreven staan. Die aanvraag gaat zeer binnenkort de deur uit. In december volgt dan de gunning; in januari start het implementatietraject en als alles meezit is, zijn we ‘live’ in april. Parallel aan het inkooptraject zijn we bezig om een projectteam in te stellen dat in januari de implementatie gaat begeleiden en zijn we bezig het communitymanagement te regelen.

Wie doet mee?

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Rijkscampus op 6 oktober, hebben we één vrijwilliger gescoord die mee wil denken en doen met het de opstart van de online community. Er is ruimte voor meer vrijwilligers:  Wil jij betrokken zijn bij het offertetraject en/of in het implementatietraject? Ben jij één van de deelnemers van een themagroep? Neem dan contact met ons op en dan bespreken hoe de betrokkenheid vorm kan krijgen.

Visie naar de Tweede Kamer

Bij het AO Rijksdienstaangelegenheden op 27 oktober jl. heeft minister Blok de Kamer toegezegd de Visie op Leren en Ontwikkelen bij de Rijksoverheid toe te zenden.

Dit n.a.v. het agendapunt: Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur “Sturen én verbinden; naar een toekomstbestendige Rijksoverheid”.

Op 8 november heeft de Kamer heeft de Visie ontvangen en het Kaartenboek.

De Visie is bekend, het Kaartenboek verdient wellicht enige toelichting.

In het Kaartenboek staan de werkwijze, de trends en factoren en de ontwerpprincipes waarmee de visie is gerealiseerd, beschreven.

Learning Management Systeem

Momenteel maken het ministerie van IenM en Buitenlandse Zaken gebruik van een Learning Management Systeem. Momenteel wordt een aanbesteding voorbereid voor de periode vanaf 1-1-2018. Een aantal rijksonderdelen heeft belangstelling om hierbij aan te sluiten. Contactpersoon is Edwin Hoogedoorn van Rijkswaterstaat.

Rijkscampus bijeenkomsten 2017

De data van de plenaire bijeenkomsten zijn bekend, de locaties nog niet allemaal.  We vinden het fijn als organisaties zich hiervoor aanmelden als gastheer/vrouw.

Om in je agenda te reserveren:

donderdagmiddag 12 januari     Den Haag, locatie volgt

donderdagmiddag  6 april           Den Haag of Utrecht

donderdagmiddag 6 juli               KNMI, De Bilt

donderdagmiddag 5 oktober     Den Haag of Utrecht

We streven ernaar om de bijeenkomsten afwisselend te organiseren in Den Haag en (omgeving) Utrecht.

Voor de eerst volgende keer is het thema ‘evidence based’ leren en ontwikkelen.

We hopen jullie te zien op donderdagmiddag 12 januari 2017 vanaf 15.00 in Den Haag, vanaf 17.00 uur start de borrel.