Categoriemanagement

Leren en Ontwikkelen

Met de inzet van Categoriemanagement streeft het Rijk naar het ontwikkelen van een professionele en transparante dienstverleningsfunctie die er mede voor zorgt dat naast algemene (inkoop)doelstellingen voor de betreffende categorie, ook concrete bijdragen aan onderliggende procesverbeteringen gerealiseerd worden. Voor elke rijksbrede categorie geldt dat deze bijdraagt aan effectievere en efficiëntere bedrijfsprocessen waar de categorie voor staat opgesteld. Voor Leren en Ontwikkelen is dit een deel van het P&O domein (Levenscyclus Leren- en Ontwikkelen).

Categorieplan

In het categorieplan staat vanuit meerjarenperspectief wat nodig is om deze categorie de komende jaren vorm te geven. Hierbij zet de categorie in op

 • Strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten
 • het creëren van best value for money
 • het samenwerken op het gebied van Leren&Ontwikkelen.
 • In het plan zijn verder specifieke kansen, activiteiten, te bereiken effecten en benodigde randvoorwaarden uitgewerkt.
 • De visie op Leren en Ontwikkelen bij het Rijk
 • De Categorie Leren & Ontwikkelen(L&O) werkt volgens de volgende organiserende principes onderkend:
 • Leren en ontwikkelen heeft primair tot doel het functioneren van de Rijksoverheid te verbeteren.
 • Bij leren en ontwikkelen komt kwaliteit op de eerste plaats.
 • Leren en ontwikkelen is ingericht vanuit het perspectief van de gebruiker.
 • Iedereen die voor het Rijk werkt leert en ontwikkelt altijd.
 • Leren en ontwikkelen vertrekt vanuit en versterkt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.
 • Leren en ontwikkelen is zo veel mogelijk geïntegreerd in het dagelijks werk.

Deze visie biedt een gemeenschappelijke basis voor de inrichting van Leren & Ontwikkelen binnen de Rijksoverheid en past binnen de ambitie om een compacte en wendbare Rijksoverheid te realiseren.

Doelstellingen

Categoriemanagement L&O koopt producten en diensten in om Rijksambtenaren te voorzien op het gebied van leren en ontwikkelen. Hiernaast richten we het bijbehorende contract- en leveranciersmanagement in. Wij handelen vanuit een Rijksbreed perspectief, maar zonder op de stoel van de klanten te gaan zitten (spanningsvolle dialoog).

Hiernaast zorgt het Categoriemanagement L&O dat, in lijn met een Rijksbreed governance model van vraag- en aanbod, de bijbehorende sourcingsstrategie effectief – en efficiënt toegepast kan worden.

Door middel van nieuwsbrieven, actieve dialoog met en in de Klantenraad en de Stuurgroep zullen we de komende jaren werken aan deze categorie.

Contact

Tim Haitsma /Categoriemanager:

Tel: 06-1159 8850  

E mail: j.t.haitsma@belastingdienst.nl

Marcel Ruggenberg / Contractmanager: voor inhoudelijk vragen t.a.v. de raamovereenkomsten en voor afstemmingen met de leveranciers.

Tel: 06-1860 6670

 E mail: me.ruggenberg@belastingdienst.nl